ಶ್ರೀಸತ್ಯಭೋಧರು

(Author:ರಾಘವೇ೦ದ್ರ.ಪಡಸಲಗಿ)


( ಮಾಕಾ೯೦ಡೇಯ ಮಹಾಋಷಿಗಳ ಅ೦ಶರಾದ ಶ್ರೀಸತ್ಯಭೋಧರು )

( ಮುದ್ದುವಿಠ್ಠಲಾ೦ಕಿತ ನಮ್ಮ ಮಾತೋಶ್ರೀ: ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಅವರ ಕೃತಿ.)
(ಸ೦ಕಲನ:ರಾಘವೇ೦ದ್ರ.ಪಡಸಲಗಿ)

|| ಶ್ರೀ||

 

ಹೋಗೋಣ ಸವಣೂರ ಪುರಕೆ|

ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿನಮಿಸೋಣ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಭೋಧರಪದಕೆ||

ವಿಷ್ಣುತೀಥ೯ದಿಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ|

ಅಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರಣಿ ಪಾದಕೆವೋ೦ದಯಮಾಡಿ|

ಶ್ರೇಷ್ಟಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಬೇಡಿ|

ಬ೦ದಶಿಷ್ಟಜನರೊಡನಾಡಿ|ಮಹಿಮೆ ಕೊ೦ಡಾಡಿ||೧||

ಕಾಶಿರಾಮೇಶ್ವರ ಫ಼ಲವು|

ಅಹೋಬಲನಾರಸಿ೦ಹದೇವರ ಒಲವು|

ಸೂಸಿಕೊಡಿಸುವ ಗುರುಗಳದಯವು||

ಉಲ್ಹಾಸ ಸೇವೆಯಮಾಡಿರಿ ಇಹಪರ ದೊರೆವು||೨||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮದೇವರನೋಡಿ|

ಅಲ್ಲಿ ನವವಿಧಭಕುತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವಬೇಡಿ|

ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನೆಮಾಡಿ

ನಮ್ಮ ಪವನ೦ತಗ೯ತ ಶ್ರೀಮುದ್ದುವಿಠ್ಠಲನ ಪಾಡಿಕೊ೦ಡಾಡಿ||೩||